לימודים - הכנה לבחינות בגרות, פסיכומטרי והסמכה
    1. חפש

בחינות הסמכה
בחר בחינה:
מבחני מה"ט

תויתלשממ רמג תוניחב - תיגולונכט הרשכה ןוכמ

ציוני הגמר הסופיים משקללים את הישגי הסטודנט בלימודים וציוני הבחינה
הניחבה ינויצו םידומילב טנדוטסה יגשיה תא םיללקשמ םייפוסה רמגה ינויצ
.ט"המ תטלחהל םאתהב ,תוניחב 4-5-ב רבודמ ללכ ךרדב .(םיטטרשו םיכמסומ היישעת יאנכט ,םיאנכט ,םיאסדנה ,תיגולונכט הניכמ) דמול אוה הב המגמב יולת רובעל טנדוטסה לעש תוניחבה רפסמ .יאנכט וא יאסדנה לש המולפידל יאכז אהיש תנמ לע םהב דומעל טנדוטסה לעש םיאנתהמ דחא ןה תויתכלממה רמגה תוניחב

יללכ עדימ

הניחבה ידעומ
.דומילה ילולסמ ךותב תויפיצפס הנשמ תומגמל וא ,םימיוסמ דומיל ילולסמל םישדקומה םידעומ םנשי ,תאז םע .הנשה ךלהמב םידעומ השולשב תומייקתמ תויתכלממ רמג תוניחב
מועד חורף (ינואר) - בחינות לשרטטים בלבד
מועד אביב (פברואר/מרץ/אפריל) - הנדסאים, טכנאים ומכינה טכנולוגית
מועד קיץ (יולי-אוגוסט) - בחינות בכל מסלולי הלימוד במה"ט

?ןחבנ ימ
.םיסרוק םימילשמה םיטנדוטסו ,התוא םילשהל וא הניחבל תשגל בייח ךא וידומיל תא םייסש טנדוטס ,רבע-תניחב לע רוזחל םיכירצש הווהב םיטנדוטס ,הווהב םידמולה םיטנדוטס תשגל םיאשר רמגה תוניחבל

.תינשב ןחבהל הרקמ םושב יאשר וניא המולפיד רבכ לביקש ימ

?ןחוב ימ
.ת"מתה דרשמב םדא חכ חותיפו תיעוצקמ הרשכהל ףגאה לש דחוימ זוחמ אוהש ,עדמו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה

ןויצה
.הניחבה ןויצ אוה ךירעמה עבקש ןויצה זאו ,דבלב דחא ךירעמ קדוב םתוא םימיוסמ תועוצקמ טעמל ,הניחבה תא וקדבש םיכירעמ ינש ונתנש םינויצה עצוממ אוה ומצע הניחבה ןויצ .תיתכלממה הניחבה ינויצו םידומילה ךלהמב טנדוטסה יגשיה לולקישמ םיבכרומ םייפוסה רמגה ינויצ

:אבה טוריפה יפ לע ,יפוסה ןויצה םג היהי הניחבה ןויצ ,םיגירח םירקמ רפסמב .הלעמו 55 ןויצ גישהל שי החלצהב הניחבה תא רובעל תנמ לע

(ינרטסקא ןחבנ ,'ג וא 'ב דעומב הניחב) ןגמ ןויצל יאכז אלש טנדוטס ·
הטמו 54 לע דומעי ל"נה ןויצה ןהב ,םינפ בוציעו תולכירדאו ,תיחרזא הסדנה ,למשח תסדנה תומגמ טעמל ,הטמו 49 וניה הניחבה ןויצ ·
הניחבה ןויצו ןגמה ןויצ ןיב הלעמו תודוקנ 21 לש רעפ ·
תוניחבה ןויצה בושיח ןיינעב תובחרה

הבושת תלבק
.םיפסונ הכרעה ישדוח השולש רשפאל שי ,םיגירח םינויצ וא הניחבה ןויצ לע םירוערע ,היימרל דשח לש םירקמב .הניחב לכ םויס דעוממ םישדוח השולש ךותב םייתסת תוניחבה תכרעה

.יפוס ןויצ ןכו הניחבב ןחבנה גישהש ןויצה ,ןגמ ןויצ :םיטרפ השולש לולכי םינויצה ןוילג

ןויצ לע רוערע
.קדצומ רוערעה םאו םעט ךכב שי םאה בטיה לוקשל ול יואר ,ורוערע תא טנדוטס שיגה םרטבש ךכ ,הזב הז םייולת יתלב םיכירעמ ינש ידיב תקדבנ ט"המ תוניחבמ תחא לכ

:םיאבה םיכמסמה ףוריצב ,ט"המל דמעומה לש הניחבה תרבחמ רבעות ,רוערע שיגהל םוקמ שי יכ טילחהש הדימב .אל וא ררע תשגהל םוקמ שי םנמא םא טילחיו ררעה תשקב תא לוקשי הללכמה לש הצרמ .הללכמל םינויצה תא ט"המ החלש וב דעומהמ שדוח ךותב הללכמה תלהנהל ותשקב שיגי תיתכלממה רמגה תניחב ןויצ לע רערעל שקבמה טנדוטס

ךכל תובייחתה וא ררע רובע םולשת ·
הצרמה עבקש ןויצה ·
הצרמה לש ותעד תווח ·
.םינויצה וררחוש וב ךיראתהו הניחבה המייקתה וב ךיראתה ,ןולאש רפסמ ,עוצקמה לש אלמ םש :הניחבה יטרפ בתכמל ופרוצי ןכ ומכ .המגמהו הללכמה םש ,אלמ םש ,.ז.ת רפסמ :טנדוטסה יטרפ ובו הוולמ בתכמ ·

:םיאבה םירקמב רמג ינויצ לע םירועריע ולבקתי אל

ןהיגוסל תודבעמ ·
תישעמ הדובע ·
הפ לעב תוניחב ·
ןורפעב ובתכנש תורבחמ ·

:םיאבה םירקמב טעמל ,תאז .םינויצה רעפב תובשחתה ילב (רוערעה ןויצו םימדוקה םיקדובה לש הכרעה ינויצ ינש) םינויצה תשולש לש יטמתירא עצוממ היהי הניחבה ןויצ

.םיבורקה םינויצה תשולש לש יטמתירא עצוממ היהי הניחבה ןויצ הז הרקמב .(תרחא הביסמ וא םינושארה םיכירעמה ןיב תודוקנ 20 לש רעפ בקע) םימעפ שולש רבכ הקדבנש הניחב תרבחמ רובע שגוה רוערעה ·
.םינויצה ינש לש עצוממ היהי הניחבה ןויצ - תחא הקידב הקדבנש הניחב תרבחמל רוערע ·

המשרה
.הניחבה דעומ ינפל םיישדוח םייתסמ םושירה ךיראתשכ ,תוניחב ידעומ השולש שי .טנדוטס לכ לש ןגמה ינויצ תא ט"המל ריבעהל גואדל ןכו ,הב םימושר םיטנדוטסה יכ אדוול תוללכמה לעש ךכ ,ט"המב בושחימה תכרעמב םיעיפומה םיטנדוטס קרו ךא תשגל ולכוי רמגה תוניחבל - הללכמ לכ לע תלטומ הניחבל םיטנדוטס לש םמושיר תרדסהל תוירחאה
.בתכב ןומיז טנדוטסל חלשיי ,םהב קרו ,םהב .םיגירח םירקמ טעמל ,טנדוטס לכ דמול הב הללכמב הנמייקתת תוניחבה

.היהי אוה המו ,יפילח דעומל טנדוטסה יאכז םא טילחתש וז איה ט"המ לש תוניחבה תקלחמ .םולשת אלל ףסונ דחא הניחב דעומל יאכז היהי ,(הלחמ ,םיאולימ) הגירח הביס לשב ןחבהל לוכי וניאש טנדוטס
ט"המ רתא :ת"מתה דרשמ

תויולבגומ ילעב וא הדימל ייוקל
:הניחבה ןמזב םידחוימ םיאנתל םיאכז ,תויולבגומ ילעב וא הדימל ייוקל לש םינוירטירק לע םינועה םיטנדוטס
;יטקדיד ןחבאמ וא ,החמומ יכוניח גולוכיספ תמתוחבו - הדימל תוקל ילעבכ ךמסומ םרוג ידי לע ונחבואש םיטנדוטס ·
העימש וא היאר ידבכ ·
תודחוימ תויאופר תויעב ילעב םיטנדוטס ·
."העשה וצ" תמתוח שי םהלש הלועה תדועתבו ךליאו '89 תנשמ ץראל ועיגהש םילוע וא ,תיפויתאה הדעה ינב ,(יאבצ תוריש ללוכ אל) הצרא םתיילע םוימ םינש שמח ךות םהידומיל תא ולחהש םיטנדוטס - םישדח םילוע ·

.תומאתה תלבקל השקב םהבו םיספט יאמצע ןפואב שיגמ דימלת וב בצמ הרקי אלו ,םידימלתה רובע זכורמ ןפואב תאז ושעי תוללכמה .תוללכמהמ תחא לכ לע תלטומ ,תולקהה תלבק רובע םישרדנה םיספטה תשגהל תוירחאה

.(הלש הנושארה העשב םג) הניחבה לכ ךרואל םיתורישל האיצי וא'ו טקשו דרפנ רדחב הניחב תואחסונ ףדב שומיש ,דיינ בשחמב שומיש ,לדגומ ןולאש ,תובושתה תבתכה וא הניחבה לש הארקהכ תומאתה לש רושיא ןכתי הדימל תוקל ילעב םינחבנל ,ןכ ומכ .(םישדח םילועל) הניחבל ינושל וד ןולימ תסנכהו ,תיקלח וא האלמ ןמז תפסות תויהל תולוכי ולא תומאתה .ןחבנ לכ לש הלבגמל םאתהב תומיוסמ תומאתה רשאת ט"המ
ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים